Przepisy i opłaty

Przepisy:

 1. Regulamin studiów
 2. Zasady wyliczania średniej ze studiów   
 • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest oceną z egzaminu a wagą przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.

 • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i nie kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z zaliczenia tego przedmiotu a wagą tego przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.

 • Jeżeli przedmiot trwa kilka semestrów i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z egzaminu a wagą przedmiotu jest suma punktów ECTS tego przedmiotu w poszczególnych jego semestrach.

 • Jeżeli przedmiot trwa kilka semestrów i nie kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest średnia ocen zaliczeń w poszczególnych semestrach tego przedmiotu a wagą przedmiotu jest suma punktów ECTS tego przedmiotu w poszczególnych semestrach.

 • Średnia ze studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia jest średnią ważoną wszystkich przedmiotów na studiach i jest liczona według wzoru: Σi=1..n wioiΣi=1..n wi , gdzie woraz oi są odpowiednio wagą oraz oceną i-tego przedmiotu

 

Opłaty:

Wysokość opłat za powtarzanie lektoratów z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce:

 • 30godzinny kurs językowy: 230zł

 • odpłatny egzamin językowy: 150zł

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickim 2015/2016: 8zł za jedną godzinę dydaktyczną.

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickim 2013/2014: 9zł za jedną godzinę dydaktyczną.

Wysokości opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia wcześniej niż w roku akademickim 2013/2014: 40zł za 1 punkt ETCS.

Zwolnienie z opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

Warunkiem ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty jest trudna sytuacja materialna, gdy dochód netto na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza 500 zł miesięcznie.

 

Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć do dziekana w następującym terminie:

 • do 20 września w przypadku wniosków dotyczących opłat za powtarzanie zajęć w semestrze zimowym oraz w całym roku akademickim (w tym za powtarzane przedmioty);

 • do 31 stycznia w przypadku wniosków dotyczących opłat za powtarzanie zajęć w semestrze letnim;

Dziekan rozpatruje wnioski najpóźniej do 30 września, gdy dotyczą semestru zimowego oraz całego roku akademickiego oraz do 15 lutego, gdy dotyczą semestru letniego. Wnioski składane po upływie wyznaczonych terminów nie podlegają rozpoznaniu.