Terminy

1. Student zobowiązany jest do zaliczenia roku studiów najpóźniej do końca roku akademickiego.

2. Studenci wpisujący się na przedmioty przez rejestracje internetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowej) zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w systemie USOS w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

3. Przedmioty, na które wpisy zostały dokonane przez pracowników administracji lub za pomocą rejestracji żetonowej, studenci zobowiązani są podpiąć w systemie USOS do 22 października w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim. Wpisy na przedmioty, które nie zostały podpięte w podanym wyżej terminie, będą automatycznie usunięte z systemu USOS po upływie jednego dnia roboczego.

4. W przypadku zamiaru nie uczęszczania na lektorat z języka i w zamian zdawania płatnego egzaminu eksternistycznego konieczne jest złożenie podania w terminie do 7 listopada (semestr zimiowy) i 22 marca (semestr letni).

5. Rezygnacja z przedmiotu jest możliwa do 3 tygodni od rozpoczęcia semestru. Po tym terminie przedmiot, na który jest zapisany student staje się dla niego obowiązującym. 

6. Po zakończeniu zapisów na przedmioty zarówno w sesji zimowej, jak i letniej, student zobowizany jest do złożenia deklaracji przedmiotów – do 7 listopada w semestrze zimowym, – do 22 marca w semestrze letnim.

7. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów danego roku student jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie oświadczenia o zaliczeniu roku – do 25 września.

8. Złożenie podania o wpis 50 punktowy – przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy podanie.

9. Złożenie podania o powtarzanie przedmiotu/roku – przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy podanie

10. Złożenie podania o urlop studencki – przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

11. Deklaracja tematu pracy licencjackiej – do 20 grudnia.

12. Deklaracja tematu pracy magisterskiej – do 10 listopada.

13. Złożenie wstępnego planu pracy magisterskiej wraz z krótkim opisem tematyki i proponowaną literaturą – do 20 grudnia.

14. Dni magistranta (krótkie prezentacje magistrantów dotyczące pisanych prac) - ustalane dla każdego roku indywidulanie na początek II semestru.

15. Złożenie pracy dyplomowej (w systemie APD) – do 16 września, nie później niż 17 dni (2 tygodnie i 3 dni przed egzaminem dyplomowym. Nie jest dopuszczalne przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.