Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

 1. Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów.
 2. Złożenie w sekretariacie (najpóźniej 23 dni (trzy tygodnie i dwa dni) przed egzaminem dyplomowym) karty informacyjnej – wypełnionej i podpisanej przez studenta oraz opiekuna pracy. Opiekun pracy wpisuje na niej proponowanego recenzenta (załącznik). W przypadku zdawania egzaminu w pierwszych 3 tygodniach września, karta informacyjna musi być złożona do końca lipca.
 3. Wprowadzenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do systemu APD (http://apd.uj.edu.pl) najpóźniej 17 dni (2 tygodnie i 3 dni) przed egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 2 tygodnie przed końcem roku akademickiego.
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 5. Złożenie poniższych dokumentów w sekretariacie (co najmniej trzy dni przed egzaminem):
  • karta przebiegu studiów - karta wydrukowana z systemu UsosWeb i podpisana przez studenta. Na karcie należy dopisać wyliczona średnią ocen ze studiów.

  • Studenci, którzy pobierali stypendium MNiSzW zaznaczają na końcu karty w jakich latach akademickich pobierali to stypendium.

  • 6 zdjęć – format 4,5 x 6,5 cm

  • wniosek o wydanie odpisu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim) - załącznik
   Odpis w języku obcym sporządzany jest i wydawany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim. Niezgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia egzaminu dyplomowego wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości. Suplement do dyplomu wydawany jest w języku polskim oraz w tłumaczeniu wyłącznie na język angielski.

  • dokument potwierdzający zwrot książek (załącznik)

  • wypełniony formularz związany z projektem badawczym „Monitorowanie losów absolwentów" (link)

  • oświadczenie w sprawie praw autorskich (załącznik)

 6. Wniesienie opłaty za dyplom (60 zł wersja polska lub 100 zł wersja polska + odpis w języku obcym). Dane do opłaty z numerem konta studenta można odebrać w sekretariacie.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UJ, niezłożenie pracy dyplomowej do 16 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.