Władze i kompetencje

1. Prodziekan ds. studenckich: dr hab. P. Niemiec

2. Kierownik Studiów Informatyka Analityczna: dr I. Cieślik

3. Kompetencje kierownika studiów i prodziekana:

Kierownik studiów na kierunku informatyka analityczna podejmuje decyzje w następujących sprawach dotyczących studentów swoich kierunków:

 • podjęcia studiów na drugim kierunku;
 • uczęszczania na zajęcia przez studentów spoza Wydziału Matematyki i Informatyki;
 • powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego;
 • usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie i przywrócenia terminu egzaminu;
 • powtarzania przedmiotu w tym samym roku akademickim;
 • wpisu warunkowego (50-punktowego);
 • przedłużenia terminu zdawania egzaminu dyplomowego;
 • powtarzania egzaminu dyplomowego;
 • rozszerzenia programu studiów o przedmioty dodatkowe realizowane poza kierunkiem studenta;
 • zaliczania zajęć w trakcie urlopu;
 • zaliczenia dwóch lat podczas powtarzania roku;
 • uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych w okresie 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie w przypadku ponownego przyjęcia na studia;
 • uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych pomimo upłynięcia 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie;
 • zmiany w toku studiów polegającej na usunięciu pewnych przedmiotów, zamianie przedmiotów na inne, przepisaniu przedmiotów z innych kierunków i uczelni oraz określania na jakich warunkach jest to możliwe;
 • zgody na indywidualny tok studiów i zatwierdzania indywidualnego programu studiów.

Decyzje w pozostałych sprawach studenckich podejmuje Prodziekan ds. studenckich, dr hab. P. Niemiec.  W szczególności są to sprawy następujące:

 • zmiany kierunku studiów lub specjalności;

 • skreślenie z listy studentów;

 • wznowienie studiów;

 • przeniesienie na studia w UJ z innej uczelni;

 • przeniesienie studenta na inną uczelnię;

 • urlop dziekański i studencki;

 • powtórne powtarzanie roku;

 • egzamin komisyjny.