Przepisy i opłaty

Przepisy:

  1. Regulamin studiów
  2. Zasady wyliczania średniej ze studiów   
  • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest oceną z egzaminu a wagą przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.

  • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i nie kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z zaliczenia tego przedmiotu a wagą tego przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.

  • Jeżeli przedmiot trwa kilka semestrów i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z egzaminu a wagą przedmiotu jest suma punktów ECTS tego przedmiotu w poszczególnych jego semestrach.

  • W przypadku przedmiotów realizowanych w częściach przez kolejne lata studiów do obliczenia średniej ocen uwzględnia się ocenę z egzaminu lub zaliczenia końcowego oraz sumę wszystkich punktów ECTS przewidzianych dla poszczególnych części przedmiotu.

  • W przypadku gdy student przystąpił do egzaminu więcej niż jeden raz, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się wartość będącą średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych we wszystkich terminach, ustaloną z matematycznym zaokrągleniem według tradycyjnej skali oceniania.

  • Średnia ze studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia jest średnią ważoną wszystkich przedmiotów na studiach i jest liczona według wzoru: Σi=1..n wioiΣi=1..n wi , gdzie woraz oi są odpowiednio wagą oraz oceną i-tego przedmiotu

 

Opłaty:

Wysokość opłat za powtarzanie lektoratów z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce:

  • 60godzinny kurs językowy: 460zł

  • odpłatny egzamin językowy: 200zł

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2016/2017 i później: 7zł za jedną godzinę dydaktyczną.

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016: 8zł za jedną godzinę dydaktyczną.

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014: 9zł za jedną godzinę dydaktyczną.

 

Zwolnienie z opłat
Informacja dotycząca zwolneinia z opłat znajduję się tutaj: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/oplaty