Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

  1. Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów.
  2. Złożenie w sekretariacie najpóźniej trzy tygodnie  przed egzaminem dyplomowym karty informacyjnej – wypełnionej i podpisanej przez studenta oraz opiekuna pracy. Opiekun pracy wpisuje na niej datę egzaminu proponowanego recenzenta i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (załącznik). W przypadku zdawania egzaminu w pierwszych 2 tygodniach września, karta informacyjna musi być złożona do końca lipca.
  3. Wprowadzenie do systemu AP (http://ap.uj.edu.pl) ostatecznej wersji pracy dyplomowej najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 2 tygodnie przed końcem roku akademickiego.
  4. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
  5. Wniesienie opłaty za odpis dyplomu co najmniej 3 dni przed egzaminem dyplomowym. Dane do opłaty z numerem konta studenta można odebrać w sekretariacie.
  6. Złożenie poniższych dokumentów w sekretariacie co najmniej trzy dni przed egzaminem:
  • karta przebiegu studiów - karta wydrukowana z systemu UsosWeb i podpisana przez studenta. Na karcie należy dopisać wyliczona średnią ocen ze studiów. Student, którzy pobierał stypendium MNiSzW zaznacza na końcu karty w jakich latach akademickich pobierał to stypendium.
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu (załącznik dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, załącznik dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020).
  • dokument potwierdzający zwrot książek (załącznik)
  • oświadczenie o dostępie do komputera i internetu (w przypadku zdawania egzaminu zdalnie, załącznik)

 

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymuje:
a) dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim; opłata 60zł
b) na wniosek – odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim; opłata 40zł

Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz który wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:
a) dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim – bezpłatnie;
b) dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim – za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20 zł.

Zachęcamy do wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzania badan dotycących losów absolwentó oraz adresu mailowego w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów:  https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UJ, niezłożenie pracy dyplomowej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.