Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

  1. Student zobowiązany jest do przygotowania pracy dyplomowej. Dokonuje on wstępnego wyboru tematyki i opiekuna pracy składając deklarację zaakceptowaną przez opiekuna pracy w terminie ustalonym przez kierownika studiów.

  2. Opiekunem pracy może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy.

  3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub wykonaniem pracy projektowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.

  4. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez opiekuna pracy w wersji elektronicznej nie później niż 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym.

  5. Ocenę pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun oraz recenzent pracy powołany przez kierownika studiów. Recenzent pracy musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ocenę pracy dyplomowej wyznacza się zgodnie z Regulaminem Studiów UJ w oparciu o średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta.

  6. Kierownik studiów wyznacza terminy egzaminów oraz powołuje członków komisji egzaminacyjnej. Egzamin przeprowadza komisja, w skład której wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie wyznaczeni przez kierownika studiów spośród członków komisji egzaminacyjnej.

  7. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Student odpowiada na pytania znajdujące się w wylosowanym przez niego zestawie pytań egzaminacyjnych.

  8. Pytania egzaminacyjne mają na celu weryfikację uzyskania zakładanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka analityczna. Lista pytań egzaminacyjnych opublikowana zostaje najpóźniej do końca marca roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin.
  9. Po zakończeniu egzaminu dyplomowych komisja wystawia ocenę egzaminu i sporządza protokół zawierający w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu licencjackiego. Protokół ten obejmuje również ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 7/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, 1/16 oceny pracy oraz 1/16 oceny egzaminu dyplomowego.

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2017/18: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2018/19: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2019/20: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2020/21: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących na egzamin licencjacki jest równocześnie listą zagadnień obowiązujących na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia na kierunku informatyka analityczna.