Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

1. Student zobowiązany jest do przygotowania pracy dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Za zgodą dziekana opiekunem pracy może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora i zatrudniona co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy.

2. Student dokonuje wstępnego wyboru tematyki i opiekuna pracy składając deklarację zaakceptowaną przez opiekuna pracy w terminie ustalonym przez kierownika studiów.

3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub wykonaniem pracy projektowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.

4. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej w systemie APD nie później niż 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym.

5. Ocenę pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun oraz recenzent pracy powołany przez kierownika studiów. Recenzent pracy musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku gdy opiekun nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, recenzent musi posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Ocenę pracy dyplomowej wyznacza się zgodnie z Regulaminem Studiów UJ w oparciu o średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta.

6. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez kierownika studiów, w skład której wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie: opiekun pracy i jej recenzent. W przypadku, gdy członek komisji nie może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, kierownik studiów wyznacza w zastępstwie inną osobę.

7. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Student krótko omawia tematykę pracy dyplomowej, a następnie odpowiada na pytania otrzymane od komisji egzaminacyjnej. Pytania egzaminacyjne mają na celu weryfikację uzyskania zakładanych efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku informatyka analityczna.

8. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja wystawia ocenę egzaminu i sporządza protokół zawierający w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego. Protokół ten obejmuje również ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 5/8 średniej ocen, 2/8 oceny pracy oraz 1/8 oceny egzaminu dyplomowego.