Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów wymaganych programem studiów (w tym napisanie i oddanie pracy rocznej).

2. Dyrekcja Instytutu Informatyki Analitycznej wyznacza terminy egzaminów dyplomowych oraz powołuje członków komisji egzaminacyjnej, w skład której wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie.

3. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Student odpowiada na pytania znajdujące się w wylosowanym przez niego zestawie pytań egzaminacyjnych. Lista pytań egzaminacyjnych opublikowana zostaje przez Dyrekcję Instytutu Informatyki Analitycznej najpóźniej do 15 kwietnia roku akademickiego, w którym od­by­wa się egzamin.

4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja wystawia ocenę z egzaminu i sporządza protokół zawierający w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu licencjackiego. Protokół ten obejmuje również ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 7/8 średniej ocen oraz 1/8 oceny egzaminu dyplomowego.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się bezpośrednio Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wprowadzony uchwałą Senatu UJ.

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2019/20: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2020/21: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących w roku akademickim 2021/22: Lista pytań

Lista pytań obowiązujących na egzamin licencjacki jest równocześnie listą zagadnień obowiązujących na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia na kierunku informatyka analityczna.